Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych pozostanie Zbigniew Miazga Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POLBLUME Zbigniew Miazga z siedzibą w Piasecznie, przy ul. 11 Listopada 35, dalej zwane jako: PPHU POLBLUME.

PPHU POLBLUME będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez PPHU POLBLUME obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów PPHU POLBLUME – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, PPHU POLBLUME będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

1) w celach wskazanych w zgodzie/zamówieniu usługi – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że PPHU POLBLUME  nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie;

2) w celu przygotowania wstępnej oferty handlowej, przez PPHU POLBLUME oraz realizacji usług;

3) w celu realizacji zawartej umowy bądź złożonego zamówienia (pisemnie, ustnie, drogą elektroniczną i telefoniczną) oraz realizacji usług dodatkowych typu: wycena, serwis, odbiór ZSEE i/lub innych odpadów, współpraca lub innych, świadczonych przez PPHU POLBLUME oraz wszelkich innych umów, w których są Państwo stroną,

4) w celu marketingu produktów i usług PPHU POLBLUME własnych lub partnerów biznesowych za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną.

Państwa dane osobowe przetwarzane są  zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

1) w przypadku współpracy w ramach realizacji umowy lub zamówienia – są przechowywane przez okres 6 lat od momentu, w którym zakończył się okres współpracy i zobowiązania wobec PPHU POLBLUME zostały spłacone, rozliczone lub przedawnione.

2) w przypadku korzystania z usług dodatkowych - Państwa dane będą przechowywane przez okres 3 lat od ostatniej czynności na danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych lub partnerów biznesowych.

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż PPHU POLBLUME podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz PPHU POLBLUME np. audytorom, organom i podmiotom publicznym, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz  innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących PPHU POLBLUME i w stosunku do niego.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez PPHU POLBLUME opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług przez PPHU POLBLUME.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów PPHU POLBLUME oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z korzystaniem przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych, prosimy kontaktować się z nami:

Telefonicznie: +48 (22) 756 96 61
Pod adresem e-mail: polblume@polblume.pl

Pisemnie przesyłając korespondencję na adres siedziby:
P.P.H.U. POLBLUME Zbigniew Miazga
05-502 Piaseczno
ul. 11 Listopada 35

W przypadku udostępnienia przez Państwa dla PPHU POLBLUME danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób (w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do kontaktu z PPHU POLBLUME), zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:

1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych dla PPHU POLBLUME,

2) o tym, że PPHU POLBLUME jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

3) o tym, że są Państwo źródłem, od którego PPHU POLBLUME pozyskała ich dane.

PPHU POLBLUME ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PPHU POLBLUME dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Podmiot odpowiedzialny za dane osobowe klientów:

P.P.H.U. POLBLUME Zbigniew Miazga
05-502 Piaseczno
ul. 11 Listopada 35
 tel/fax (22) 756 96 61
e-mail: polblume@polblume.pl