csr

projekt csr

P.P.H.U. POLBLUME jest świadome wpływu działalności gospodarczej na aspekty społeczne, etyczne i środowiskowe, dlatego dąży do osiągnięcia równowagi między efektywnością i dochodowością organizacji, a interesem społecznym. W tym celu firma realizuje projekt „Zwiększenie konkurencyjności firmy Polblume poprzez działania społecznie odpowiedzialne” w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Cele Projektu:
W zakresie społecznej odpowiedzialności dążymy do wsparcia biznesowych strategicznych celów firmy uwzględniając trzy obszary działań: ochrona środowiska, relacja z personelem przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie społeczne. Dążymy do osiągnięcia pozycji konkurencyjnej na rynku poprzez działania społecznie odpowiedzialne, takie jak: minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko, zredukowanie kosztów środowiskowych, zwiększenie wydajności i jakości pracy. Naszym celem jest również nawiązywanie długotrwałych relacji z interesariuszami: pracownikami, dostawcami, odbiorcami, samorządami, organizacjami społecznymi itp. Zależy nam, aby nasza firma była postrzegana jako wiarygodny i solidny parter biznesowy dla naszych klientów.

Zakres projektu:
Odpowiedzialnie społecznie zarządzanie organizacją oparte jest na czterech kierunkach strategicznych:

 1. Odpowiedzialny biznes
 2. Dbałość o środowisko naturalne w całym cyklu życia
 3. Wysoki standard pracy
 4. Dobry sąsiad angażujący się w sprawy istotnie społeczne

Harmonogram realizacji projektu w 2014r:

 1. Opracowanie strategii CSR wraz z mapą interesariuszy: II kwartał
 2. Audyt środowiskowy: I kwartał
 3. Wdrożenie Emas easy: II kwartał
 4. Utworzenie systemu e-biznes: I kwartał
 5. Przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych i stworzenie programu szkoleniowego: II kwartał
 6. Opracowanie systemu ocen okresowych pracowników: II kwartał
 7. Budowa kultury społecznej odpowiedzialności biznesu
 8. Opracowanie programu dzielenia się wiedza i doświadczeniem: II kwartał
 9.  Komunikacja społeczna: I i II kwartał
 10. Opracowanie raportu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa: III kwartał

Korzyści związane z programem:
W wyniku realizacji projektu powstanie nowy proces zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie aspektów środowiskowych – w całym cyklu życia. Zostaną przeanalizowane czynniki wpływające na środowisko, które są związane z naszą działalnością. Badania pozwolą na stworzenie struktury, wewnątrz której łatwo dostrzec związki między danymi wyjściowymi i wejściowymi powstającymi w każdej fazie procesu produkcji czy użytkowania.

Efektem wdrożonych zadań będzie:

 • budowanie wizerunku firmy – jako organizacji społecznie odpowiedzialnej
 • ograniczenie negatywnego oddziaływania firmy na środowisko
 • podniesienie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska
 • wzmocnienie zaangażowania pracowników w zarządzaniu firmą
 • poprawa komunikacji wewnętrznej
 • podniesienie kompetencji zawodowych pracowników
 • poprawa warunków i jakości pracy
 • wzmocnienie współpracy z otoczeniem firmy jako przedsiębiorstwa dzielące się wiedzą i doświadczeniem

Wartość projektu: 21 919,55 CHF , tj. 77 490,00 zł

Więcej informacji na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy znajduje się na stronach:
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland